Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Skraćeni opis posla:

Idealni kandidati zadovoljavaju sljedeće uvjete:

Što nudimo?

Prijave se podnose isključivo na info@fotoklubsplit.hr s naznakom  “Natječaj za voditelj/ica programa Fotokluba Split”. Prijava treba sadržavati motivacijsko pismo, životopis, dokaz o stručnoj spremi, te uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelj nepotpunih prijava biti pozvan na dopunu prijave. Osoba koja podnese nepotpunu ili nepravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Rok za prijavu: 15. veljače 2023.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor, a oni koji zadovolje na razgovoru pristupit će  pismenom testiranju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.